top of page

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 

Villa Bodelaeke hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Villa Bodelaeke is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring. Onderstaand informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.  

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Dit brengt met zich dat wij in ieder geval:


– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (dataminimalisatie);
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt gaan maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op onze website) verstrekt en/of u een zakelijke relatie met ons heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken voor de hierna genoemde doeleinden:
– (bedrijfs)naam;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– factuuradres;
– KvK-nummer en btw-nummer van uw onderneming;
– datum en tijdstip van uw komst en het aantal gasten;
– speciale verzoeken en opmerkingen die u verstrekt. 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om uw (online) reservering naar wens te voltooien en te verwerken. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, waarbij u partij bent of geschiedt op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst. Het kan voorkomen dat we deze gegevens gebruiken om met u (over de reservering) te communiceren. We kunnen met u contact opnemen per e-mail of telefoon, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt.

Dit kan om verschillende redenen zijn:
– het kan zijn dat wij verzoeken en/of aanvragen die u heeft ingediend en/of vragen die u heeft gesteld, moeten behandelen en beantwoorden;
– wij nadere vragen hebben naar aanleiding van de reservering of de daarbij geplaatste opmerkingen. 

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Om uw gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende grondslagen:
– u heeft toestemming gegeven voor de verwerking;
– de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, waarbij u partij bent, of geschiedt op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst;
– de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Verstrekking aan derden
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze diensten of indien dit wettelijk verplicht is. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen. 

 

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen gegevens intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben daartoe een geheimhoudingsverklaring getekend. 

 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden, bijvoorbeeld Facebook en Twitter. U dient zich ervan bewust te zijn dat die sites hun eigen privacybeleid hebben en dat Villa Bodelaeke geen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan telkens de (gewijzigde) privacyverklaring en de disclaimer van deze websites te lezen, alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Reserveringen
Op onze website is een door Wix aangeboden reserveringstool geplaatst. Door gebruik te maken van deze tool, gaat u akkoord met de voorwaarden van Wix en met de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerken.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Ook door derden, die op onze website worden weergegeven, kunnen cookies worden geplaatst. Wij hebben geen invloed op het gebruik van cookies door derden. Lees de
(gewijzigde) privacyverklaringen van deze derden om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies of slechts bepaalde cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van de website niet meer optimaal functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken om zo het gebruik van de website te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op individueel niveau te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot worden de IP-adressen geanonimiseerd. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield Principes. 

Google Maps
Deze site maakt gebruik van de cartografische service van Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Villa Bodelaeke heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met persoonsgegevens. 

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wat houdt dat concreet in?

Persoonsgegevens van gasten/leveranciers worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst / zolang we zaken doen of zolang u contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor facturen). 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan c.q. te beperken. Zo beveiligen we o.a. onze website met een SSL-certificaat (Secure Socket Layer) waardoor informatie die via het contactformulier wordt verstrekt, versleuteld wordt verzonden. 

Recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid (dataportabiliteit), bezwaar
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Villa Bodelaeke. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ook kunt u aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot beperking, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen door een e-mail te sturen naar welkom@villabodelaeke.nl of een brief naar onderstaand adres. Om misbruik te voorkomen en er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort of op de achterkant van de ID-kaart), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst, op uw verzoek. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en geven aan op welke datum de privacyverklaring het laatst is gewijzigd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2023. 

 

Contactgegevens
Indien u na het doornemen van deze privacy- en cookieverklaring vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Villa Bodelaeke
Jonenweg 5
8355 CN Giethoorn

Tel: 0522-240200

Email: welkom@villabodelaeke.nl

bottom of page